Klauzula Informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które
są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. 

Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowanie przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Moderni  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-879) pod adresem:  ul. Łąkowa 21/19, NIP 7831831003, REGON 388164399, KRS 0000883786 nadany przez
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu (dalej: „Moderni sp. z o.o.”).

Moderni sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, klasyfikuje
w zakresie realizowanych zadań oraz usuwa. W związku z obsługą umów zawieranych przez Moderni sp. z o.o., czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. dostarczyć usługi czy wystawić faktury.

Moderni sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe:

• w związku z zawartą umową wykonania usługi budowlanej/modernizacyjnej lub inną umową związaną z działalnością spółki (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

• gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO),

• gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Moderni sp. z o.o. jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

  • w związku z prowadzoną korespondencją dotyczącą współpracy, pytań, skarg, wniosków bądź zażaleń (na podstawie zgody wyrażonej w momencie przesłania korespondencji zawierającej określone dane – art. 6 ust 1 lit. a RODO)

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczyciele należności, a także kancelarie prawne i firmy księgowe, z którymi Moderni sp. z o.o. współpracuje.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

• prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Moderni sp. z o.o. przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

• prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

• prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Moderni sp. z o.o.

• prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Moderni sp. z o.o. nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

• prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Moderni sp. z o.o. o zmianie swoich danych osobowych.

• prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych.

Moderni sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Moderni sp. z o.o. przetwarza Państwa dane
z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Moderni sp. z o.o. wdrożyło więc
i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Moderni sp. z o.o. stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Moderni sp. z o.o. wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Moderni sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: odo@misjatravel.pl

Informujemy, że Moderni sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.